اعضای  دارای پروانه اشتغال- معمار تجربی   

 ورود به کارتابل الکترونیک

شماره پروانه اشتغال:  

  - --

 فرمت صحیح xxxx-م-11-6

رمز ورود:  

 

مثال 0001-م-11-6

 

 

 

   از شماره شناسنامه خود بعنوان رمز ورود استفاده نمائید.       

در صورتی که رمز عبور شما صحیح باشد مجوز ورود به کارتابل به شما داده خواهد شد.

 لطفا از مرورگر Internet Explorer  استفاده نمائید

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان