ورود به کارتابل الکترونیک اعضای فاقد پروانه اشتغال  
شماره عضویت:  

                    

 
رمز ورود:  

 

 
 

 

 

   از شماره شناسنامه خود بعنوان رمز ورود استفاده نمائید. در اولین فرصت ممکن نسبت به تعویض آن اقدام فرمائید.

در صورتی که رمز عبور شما صحیح باشد مجوز ورود به کارتابل به شما داده خواهد شد.

 

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان