اعضای  دارای پروانه اشتغال - کاردان  

 ورود به کارتابل الکترونیک

شماره پروانه اشتغال:  

  - --

 فرمت صحیح x-xx-xxx-xxxxx

رمز ورود:  

 

مثال 00001-100-11-1

 

 

 

   از شماره شناشنامه خود بعنوان رمز ورود استفاده نمائید.       

در صورتی که رمز عبور شما صحیح باشد مجوز ورود به کارتابل به شما داده خواهد شد.

 لطفا از مرورگر Internet Explorer  استفاده نمائید

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان